K-6003...Macodes (petola Thailand x petola Sarawak)